آدرس : مازندران – گلوگاه – جنب کارخانه آرد- شرکت حمل و نقل اوان – طبقه دوم

کدپستی : 4861983131

تلفن : 01134666606